INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW ASP
Wpisał: Izabella Powalska   
15.02.2018.

 

ZGŁOSZENIA NA 44 AUKCJĘ PROMOCYJNĄ PRZYJMUJEMY DO 11 STYCZNIA 2019 ROKU

 

Regulamin Uczestnictwa w Aukcjach Promocyjnych (dotyczący artystów)


1. Organizatorem Aukcji Promocyjnych (AP) jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779, www.ryneksztuki.eu, e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl.


2. Aukcje odbywają się zgodnie z regulaminem ustalonym przez Rynek Sztuki sp. z o.o. zwanym dalej Domem Aukcyjnym.


3. Celem Aukcji Promocyjnych (AP) jest sprzedaż dzieł sztuki przede wszystkim absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego z zamiarem umożliwienia artystom zaistnienia na polskim rynku sztuki.


4. Osobą koordynującą przygotowania do aukcji jest Julia Niewiarowska-Kulesza, kontakt e-mail: aukcjapromocyjna4@gmail.com.


5. Warunki uczestnictwa artystów w AP:
- ukończenie studiów I stopnia łódzkiej ASP  (nie jest wymagane posiadanie dyplomu),
- akceptacja przez artystę warunków regulaminu AP ustalonego przez Dom Aukcyjny,


6. Warunki przyjmowania dzieł od artystów na AP:
- artyści zgłaszają dowolną liczbę obiektów (obrazy, grafiki, rzeźby, fotografie i inne media) e-mailem na adres: aukcjapromocyjna4@gmail.com, spośród których Dom Aukcyjny wybiera maksymalnie 3 dzieła,
- zgłoszenie musi zawierać dane artysty: imię, nazwisko, datę urodzenia i datę ukończenia studiów, oraz dane dzieł: tytuł, położenie sygnatury (np. sygnowany prawy dół), technikę wykonania (np. olej, płótno), wymiary w centymetrach (najpierw pion, np. 50.5 x 70 cm) i dobrej jakości zdjęcie cyfrowe obiektu,
przykład opisu dzieła: Agnieszka Borkowska(ur.1978) Bez tytułu(2008) sygn.p.d.  olej, płótno  80x100.
Spośród nadesłanych ofert wybierane są dzieła przeznaczone do licytacji w czasie aukcji. Zajmuje się tym komisja złożona z historyków sztuki, powoływana przez zarząd firmy.
Wybrane dzieła są deponowane przez artystów w wyznaczonym przez Dom Aukcyjny terminie, w siedzibie firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., ul Wschodnia 69 (Galeria Elart na parterze od strony ul. Narutowicza lub na I piętrze, wejście od ul. Wschodniej), 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779 na podstawie kwitu sprzedaży komisowej wypełnianego przez osobę reprezentującą Dom Aukcyjny.

W czasie wypełniania dokumentu umowy sprzedaży komisowej weryfikowane są dane przekazane w zgłoszeniu. Należy pamiętać, że:

- każde dzieło musi być podpisane,

- maksymalna długość boku obrazu nie może przekraczać 120 cm,

- na aukcje nie są przyjmowane dzieła, które były wykonywane w czasie studiów, w ramach zajęć na uczelni lub dzieła uszkodzone oraz nie gotowe do sprzedaży (np. z mokrymi farbami),

- podczas deponowania dzieł w Domu Aukcyjnym artysta musi wypełnić dokument księgowy przeznaczony do naliczenia podatku dochodowego (gotowy formularz) i podać numer konta bankowego, na które będą przekazane pieniądze ze sprzedaży dzieł,

- niezbędny jest dowód osobisty

- osoby wysyłające dzieła przeznaczone na aukcje pocztą lub kurierami muszą je bezpiecznie zapakować i wysłać na własny koszt (uszkodzone obiekty nie są przyjmowane na aukcję).

- dzieła dostarczone po wyznaczonym terminie mogą nie zostać przyjęte na aukcję.


7. Ustalanie ceny wywoławczej dzieła na AP:

- dzieła wyceniane są wg techniki wykonania i wielkości,

- cena wywoławcza dzieła nie może być określona poniżej kosztów wytworzenia, liczonych jako suma cen zużytych materiałów,

- ceny wywoławcze grafik wynoszą od 50 do 150 PLN,

- ceny wywoławcze obrazów wynoszą od 300 do 500 PLN,

- ceny wywoławcze rzeźb ustalane są na podstawie kosztów zużytych materiałów,

- ceny wywoławcze fotografii wynoszą od 50 do 150 PLN.

8. Rozliczanie sprzedanych na AP dzieł:

- rozliczenie sprzedanych dzieł jest przeprowadzane przez dział księgowy firmy Rynek Sztuki sp. z o.o.,

- artysta otrzymuje 80 % kwoty uzyskanej w wyniku licytacji (tzw. ceny młotkowej),

- z należnej kwoty jest potrącana zaliczka na podatek dochodowy (9 % kwoty); osoby, które samodzielnie rozliczają się z urzędem skarbowym lub za pośrednictwem ZPAP w momencie deponowania dzieł muszą złożyć stosowne pisemne oświadczenie o tym fakcie i wtedy zaliczka nie jest potrącana,

-wypłata następuje po wykupieniu dzieła przez klienta, tj. po wpłaceniu należności na konto firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. i upłynięciu 14 dni (okres gwarancyjny dla klienta) - należność jest przekazywana artyście przelewem na podane przez niego konto.

 

9. Nie sprzedane dzieła należy odebrać w terminie 14 dni od dnia aukcji. Obiekty nie odebrane w tym terminie będą magazynowane na koszt autora dzieła. Opłata wynosi 1 zł za dobę od obiektu. Koszty ewentualnej wysyłki pocztą lub kurierem ponosi artysta.

 

10. Nie stosowanie się do regulaminu aukcji (szczególnie dotyczy to terminu zgłoszeń oraz dostarczenia prac) jest równoznaczne z nieprzyjęciem dzieła na aukcję.

 

11. Sprawy dodatkowe:

- przed aukcją przygotowywany jest dla klientów Informator Aukcyjny, w którym zamieszczone są opisy wszystkich dzieł wystawionych na aukcję,

- oferta aukcyjna (opisy i zdjęcia) jest publikowana na stronach www.ryneksztuki.eu, www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl,

- łódzkie media otrzymują przed aukcją komunikat prasowy informujący o AP,

- wyniki aukcji są przekazywane do pism branżowych, firm monitorujących rynek aukcyjny: artprice.com i artinfo.pl oraz do mediów łódzkich i zainteresowanych portali o tematyce kulturalnej,

- Rynek Sztuki sp. z o.o. pobiera od kupujących 15% opłatę manipulacyjną, doliczaną do tzw. ceny młotkowej

- płatności za dzieła mogą być dokonane gotówką, przelewem i kartami płatniczymi,

- na życzenie firma wystawia nabywcom dzieł faktury VAT-Marża i dokument określany jako Potwierdzenie Nabycia

- w obrębie aglomeracji łódzkiej można zamówić dostarczenie zakupionych dzieł pod wskazany adres, usługa jest gratis; 

 

12. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do odwołania.

 

13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zwracać się telefonicznie: 42 630 4779 lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl


 

Zmieniony ( 03.12.2018. )