aukcje dzie sztuki, sztuka modych, aukcje promocyjne,
Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
Szukaj w ofercie bieżącej:
| Wyszukiwanie zaawansowane

newsletter
Strona główna Oferta Aukcje Wystawy Promocja młodych Kontakt O nas
 
 

AUKCJE

   
 
SAP
CINOA
 
Aukcje - Regulamin
    A+ | a-

Regulamin Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki Sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Galerii i Domu Aukcyjnego (DA) używających nazwy „Rynek Sztuki” jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o., REGON 470511222, NIP 725-001-33-84, KRS 0000202940, z kapitałem zakładowym 102 600 PLN, z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69, tel. 42 630 4779, strona internetowa  - www.ryneksztuki.eu.

2. Korespondencja dotycząca funkcjonowania firmy, galerii i przeprowadzanych aukcji, powinna być kierowana na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, zaś w przypadku korespondencji e-mail na adres: galeria@ryneksztuki.lodz.pl.

3. Znak firmowy i nazwa własna Rynek Sztuki są zastrzeżone patentem nr 173301.

4. Regulamin dotyczy wszystkich klientów dokonujących zakupów i/lub korzystających z usług firmy i może być zmieniony, co zostanie zaznaczone w jego treści, na stronie www.ryneksztuki.eu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania.

5. Obiekty oferowane przez firmę Rynek Sztuki sp. z o.o. można kupować w galeriach mieszczących się w Łodzi na parterze i I piętrze kamienicy przy ul. Wschodniej 69, na aukcjach publicznych organizowanych tamże oraz przez sklep internetowy korzystając ze strony www.ryneksztuki.eu.

6. Oferowane do sprzedaży w Galerii i DA obiekty zostały zbadane przez współpracujących z firmą ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a opisy obiektów zamieszczane w ofercie Galerii i Domu Aukcyjnego są zgodne ze stanem faktycznym.

7. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon z kasy fiskalnej, a na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie zawierania transakcji i podać dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) i NIP.
Nabywca dzieła staje się jego właścicielem po wpłaceniu całej należności.

8. Reklamacje należy składać pod adres jak w p.2. Klientom kupującym poza galerią (przez telefon lub internet) przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy, liczony od daty otrzymania towaru, nie dotyczy to zakupów na aukcjach (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11). Po tym terminie przysługuje Kupującemu prawo rękojmi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827). Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na własny koszt.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonym od dnia zwrotu obiektu.

9. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody. Informacje przekazywane przez osoby deponujące działa sztuki do sprzedaży komisowej jak i kupujące mają charakter poufny i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych.

10. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do wystawiania właściwych dokumentów, tj. oceny i wyceny, umożliwiających wywóz dzieł sztuki poza granice Polski i UE. Dla osób kupujących obiekty w Galerii lub na aukcjach organizowanych przez firmę ww. dokumenty wystawiane są bezpłatnie. Ich okres ważności wynosi 3 miesiące.

11. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych (miejsce zamieszkania i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości) klientów dokonujących zakupów obiektów w cenie powyżej 10.000 Euro i płacących gotówką (Dz.U. 2018, poz. 723) oraz w przypadku zakupu zabytków o wartości powyżej 10.000 PLN (imię i nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej; Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Powyższe dane gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od 2017 roku (Dz.U. jw.).

12. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. stosuje standardy ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 REGULAMINY AUKCJI 

 

I. Postanowienia wstępne

 

1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. (DA).

2. Udział w aukcji oznacza, że jej uczestnik zapoznał się z Regulaminem aukcji i akceptuje wszystkie jego warunki, szczególnie dotyczące zasad licytacji i płatności za wylicytowane obiekty. Uczestnicy aukcji, bez względu na formę udziału w niej, czyli licytujący osobiście, telefonicznie i on-line muszą się przed jej rozpoczęciem zarejestrować, co wiąże się z koniecznością podania następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, które mają charakter poufny i są dostępne tylko na użytek DA. W przypadku Klientów uczestniczących w licytacji poprzez telefon lub on-line DA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z przyczyn technicznych utrudniających lub uniemożliwiających połączenie. DA ma prawo do odmówienia rejestracji Klienta i nie dopuszczenia go do udziału w licytacji.

3. Aukcje odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.ryneksztuki.eu. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością DA lub powierzone mu przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych.

4. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. W przypadku dwóch jednocześnie wpływających ofert rozstrzyga o ich kolejności; zasadniczo pierwszeństwo mają oferty zgłaszane przez osoby licytujące osobiście, znajdujące się w Sali aukcyjnej.

5. Szacunkową, rynkową wartość obiektów wystawionych na licytację określa podana w ofercie estymacja, w formie przedziału cenowego. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w ofercie lub innej zaproponowanej przez aukcjonera. Cena wywoławcza może być niższa niż cena gwarancyjna, za którą nie można kupić obiektu, ale w takim przypadku aukcjoner informuje o tym fakcie przed rozpoczęciem licytacji.

6. DA zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty zostały zbadane przez współpracujących z nim ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz, że opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym. Na życzenie klienta do zakupionych obiektów dołączany jest atest potwierdzający jego oryginalność wystawiany przez eksperta zajmującego się daną kategorią sztuki (malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne). Atesty dołączane do zakupionych obiektów wydawane są bezpłatnie. Firma, zarówno w przypadku sprzedaży aukcyjnych jak i przez galerie, udziela 5 letniej gwarancji na zgodność obiektu z opisem w ofercie.  

 

II. Warunki zakupu dzieła sztuki w Domu Aukcyjnym podczas aukcji

 

1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w siedzibie DA co najmniej pięć dni przed aukcją. Jest ona także dostępna na stronie DA - www.ryneksztuki.eu i ewentualnie stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl.

2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji proszone są przed licytacją o dokonanie rejestracji i pobranie numerów identyfikacyjnych.

3. Wartość obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Obiekt może posiadać cenę gwarancyjną a jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom DA.

4. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej i prowadzona jest w górę. Chęć zakupu dzieła należy zgłosić poprzez podniesienie numeru otrzymanego po rejestracji lub zgłoszenia telefonicznego i on-line pracownikom firmy.
W aukcji można brać udział także telefonicznie lub przez internet za pośrednictwem portali onebid.pl i artinfo.pl. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powodujące brak połącznia telefonicznego lub internetowego w czasie licytacji.

5. W przypadku licytacji najwyższa oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła. W przypadku ofert równorzędnych pierwszeństwo ma ta złożona przez osobę obecną na sali aukcyjnej.

6. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na obiekty niesprzedane, ale aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.

7. Do każdej wylicytowanej kwoty o wartości do 100.000 PLN doliczana jest opłata domu aukcyjnego w wysokości 20% obejmująca podatek VAT marża, w przypadku obiektów o wartości od 100.000 PLN poczynając, w górę, opłata wynosi 15%. Jeżeli to wymagane, do ceny wylicytowanej obiektów oznaczonych symbolem „✤” doliczana będzie dodatkowo opłata 5 % z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu).

8. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, najdalej siedem dni po jej zakończeniu. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni od jego otrzymania przez DA lub innym, ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie go do sprzedaży.

Płatności mogą być dokonywane w PLN i Euro na następujące konta bankowe firmy
Rynek Sztuki sp. z o.o.  90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69

w PLN: 14 1750 1093 0000 0000 0206 2852
 
w Euro (IBAN): PL 90 1750 1093 0000 0000 2138 8734
SWIFT/BIC:  PPABPLPK
 
9. Nabywca staje się właścicielem wylicytowanego obiektu po wpłaceniu całej należnej kwoty (obejmującej opłatę domu aukcyjnego i dds) na konto firmy w wymaganym terminie. W przypadku niewywiązania się przez Nabywcę z zawartej z domem aukcyjnym umowy kupna-sprzedaży zostaną podjęte działania prowadzące do wyegzekwowania należności łącznie z wszczęciem postępowania sądowego. 

10. Na życzenie Nabywcy DA wystawia bezpłatnie dokument potwierdzający nabycie dzieła (Potwierdzenie Zakupu) lub atest potwierdzający autentyczność. Klient może też zamówić pisemną opinię u eksperta. Jej koszt wynosi na ogół 2,5% wartości dzieła, jednak nie mniej niż 500 zł (do uzgodnienia z właściwym ekspertem).

11. Nabywcy przysługuje 14 dniowy termin reklamacji liczony od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje można składać listownie na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl. W tym czasie możliwe jest zwrócenie dzieła i zwrot pieniędzy, ale jedynie pod warunkiem udowodnienia, że atrybucja dokonana przez eksperta DA budzi zastrzeżenia. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieł sztuki. Rozpatrywane są tylko reklamacje klientów domu aukcyjnego, wobec osób trzecich dom DA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 

12. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

13. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym przez strony terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 2 PLN dziennie.

14. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11).

15. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta. Na terenie aglomeracji łódzkiej usługa jest bezpłatna.

16. Dzieła sztuki zakupione przez Klientów spoza Łodzi, mieszkających w Polsce, są im wysyłane przesyłkami kurierskimi za dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN. Przy zakupach powyżej 4000 PLN i wysyłce w obrębie Rzeczpospolitej koszty dostawy pokrywa DA. Możliwe jest łączenie zakupów. Koszty przesyłki zagranicznej, bez względu na jej wartość opłaca Kupujący a DA zaproponuje optymalne warunki dostawy. W przypadku dzieł sztuki oprawionych w ramy z szybami wysyłka jest możliwa tylko po demontażu szyb. Jeżeli Kupujący wyrazi życzenie przesłania obiektu wraz z szybą DA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia dzieła w czasie transportu.
W przypadku obiektów pozagabarytowych (dla większości firm kurierskich w sytuacji kiedy jeden bok jest dłuższy niż 120 cm) i/lub delikatnych, łatwych do uszkodzenia, których nie można wysłać przesyłką kurierską, Nabywca odbiera je organizując transport we własnym zakresie. Jego warunki należy uzgodnić z przedstawicielem firmy.

17. W przypadku obiektów wysyłanych za granicę, a zakupionych w DA, Kupujący otrzymuje bezpłatnie dokumenty oceny i wyceny dzieł sztuki. Dla krajów spoza Unii Europejskiej (w tym Wielkiej Brytanii) DA załatwia też odprawę celną, ale jej koszty ponosi Kupujący. Jeżeli na eksport wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków DA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności z wysłaniem obiektu, z tego powodu wynikające.

18. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawy z dn. 10.05.2018 i 14.12.2018, wraz z poprawkami) osoby biorące udział w aukcji wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez DA w celach związanych z działalnością DA.

19. Wszelkie spory wynikające z uregulowań prawnych zamieszczonych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby DA.
 

III. Warunki zakupu dzieła w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki podczas Aukcji Promocyjnych oraz Aukcji New Modern Art

 

1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w Sali aukcyjnej Domu Aukcyjnym (DA) co najmniej pięć dni przed aukcją. Oferta jest też prezentowana na stronie: www.ryneksztuki.eu oraz może być prezentowana na stronach firm pośredniczących w sprzedaży jak www.onebid.pl. www.artinfo.pl i www.artprice.com.

2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji proszone są przed licytacją o dokonanie rejestracji i pobranie numerów identyfikacyjnych.

3. Jeżeli aukcjoner nie podał inaczej cenę przedstawioną w ofercie aukcyjnej należy traktować jako wywoławczą i odpowiadającą cenie gwarancyjnej. W praktyce oznacza to, że dzieło można nabyć za cenę wywoławczą plus opłata DA wynosząca 20% (zawiera podatek VAT) oraz do obiektów oznaczonych symbolem „” dodatkowo 5 % opłata z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu).

4. Obiekty licytowane są zgodnie z kolejnością w ofercie. Oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła.
W aukcji można brać udział także telefonicznie lub przez internet za pośrednictwem portali, z którymi współpracuje Rynek Sztuki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powodujące brak połącznia telefonicznego lub internetowego w czasie licytacji.

5. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20% oraz do obiektów oznaczonych symbolem „” dodatkowo 5 % opłata z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu). Wykupienie dzieła następuje po aukcji, w formie zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni lub innym ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nabywca staje się właścicielem dzieła po wpłaceniu całej należności do kasy lub na konto DA.
Nieodebranie dzieła w ustalonym terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie obiektu do sprzedaży.

6. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieła sztuki.

7. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

8. DA nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody.

9. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 2 PLN dziennie.

10. W przypadku dzieł wylicytowanych i niezapłaconych w ustalonym terminie, w przypadku nieskutecznych wezwań do zapłaty, DA zastrzega sobie możliwość dochodzenia realizacji transakcji na drodze prawnej, poprzez reprezentującą jego interesy kancelarię prawniczą. Koszty egzekucji należności obciążają Klienta. Informacja o zaległościach może też zostać umieszczona w Krajowym Rejestrze Długów.

11. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta. Na terenie aglomeracji łódzkiej usługa jest bezpłatna.


 
IV. Warunki zakupu dzieła podczas aukcji internetowych

1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69, www.ryneksztuki.eu; kontakty: galeria@ryneksztuki.lodz.pl, tel. 42 630 4779 lub 509 922 593.
Wszystkie organizowane przez firmę aukcje internetowe są aukcjami publicznymi. Wystawione na licytację obiekty są dostępne dla klientów w Galerii przy ul. Wschodniej 69 w Łodzi. Tam też, w godzinach pracy galerii, odbywa się finał każdej aukcji.

2. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. lub powierzone jej przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych oraz stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania. Obiekty nie są objęte postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i są opisane zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Rynek Sztuki sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

5. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym onebid.pl i akceptujące niniejszy regulaminu aukcji oraz reguły obowiązujące użytkowników portalu onebid.pl.

6. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata domu aukcyjnego w wysokości 20% obejmująca podatek VAT marża. Jeżeli to wymagane, do ceny wylicytowanej obiektów oznaczonych symbolem „✤” doliczana jest dodatkowo 5% opłata z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia, tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu).

7. Wylicytowana, najwyższa cena, w przypadku aukcji online, zostaje potwierdzona zakończeniem czasu licytacji i jest podstawą do naliczenia kwoty sprzedaży dzieła (wylicytowana kwota + 20% opłata domu aukcyjnego + 5% dds, jeżeli wymagane); zakończenie licytacji oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży z domem aukcyjnym, dotyczącej wylicytowanego obiektu. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w licytacji wynikające z problemów technicznych.

8. Nabywca zobowiązany jest do wykupienia wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

9. Płatności należy dokonywać przelewami w PLN lub Euro na konta firmy wskazane na stronie internetowej. W przypadku płatności na miejscu, można je realizować kartami płatniczymi lub gotówką, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy AML.

10. Nabywca staje się właścicielem wylicytowanego obiektu dopiero po zapłaceniu całej kwoty brutto i 5% dds, jeżeli wymagane.

11. W zakresie stosowanej terminologii kwota wylicytowana jest kwotą netto zaś wraz z opłatą domu aukcyjnego kwotą brutto.

12. W razie niewywiązywania się z umowy przez kupującego firma Rynek Sztuki sp. z o.o. może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 2 zł netto za każdy dzień zwłoki z odebraniem dzieła, odstąpić od umowy sprzedaży lub skierować sprawę do egzekucji, łącznie z postępowaniem sądowym. W ostatnim przypadku wszystkie, wynikające z postępowania procesowego koszty ponosi Kupujący.

13. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg przepisów obowiązującego prawa.

14. Zakupione obiekty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie firmy lub wysłane pocztą kurierską, na wskazany przez Kupującego adres. Przy zakupach powyżej 4000 PLN dzieła są wysyłane przesyłkami kurierskimi na koszt firmy. Nie dotyczy to przesyłek zagranicznych, w tym przypadku koszty transportu pokrywa w całości Kupujący. Eksport poza granice EU wymaga odprawy celnej, która organizowana jest przez firmę, ale opłaca ją Kupujący. Warto wiedzieć, że jednostkowa opłata celna wnoszona jest od przesyłki, która może zawierać nie tylko jeden, ale kilka lub kilkanaście obrazów czy grafik. Dokumenty wywozowe (Ocena i Wycena) wykonywane są przez firmę i na jej koszt.
W przypadku obiektów pozagabarytowych (dla większości firm kurierskich w sytuacji kiedy jeden bok jest dłuższy niż 120 cm) i/lub delikatnych, łatwych do uszkodzenia, których nie można wysłać przesyłką kurierską, Nabywca odbiera je organizując transport we własnym zakresie. Jego warunki należy uzgodnić z przedstawicielem firmy.

15. Firma nie udostępnia danych kontaktowych do artystów, których dzieła były wystawione na aukcji i chroni dane osobowe Klientów, zgodnie z przepisami RODO.

16. W sprawach nieunormowanych niniejszym, szczegółowym, regulaminem odnoszącym się tylko do aukcji internetowych, ma zastosowanie Regulamin Aukcji na stronie www.ryneksztuki.eu, zakładka Aukcje -> Regulaminy.V. Warunki sprzedaży dzieł sztuki w Domu Aukcyjnym (dotyczy osób sprzedających dzieła sztuki)

 

1. Sprzedający proszony jest o zaprezentowanie dzieła w DA. Możliwe jest też, na życzenie Klienta, dokonanie badania i wyceny dzieła w innym, ustalonym przez strony miejscu, np. w domu.

2. W przypadku zakwalifikowania dzieła do sprzedaży sprzedający zwany dalej Komitentem proszony jest o zdeponowanie dzieła w DA na ustalony przez strony czas, przekazując tym samym czasowo swe prawo własności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, przyjmuje się, że tym terminem jest okres trzech miesięcy.

3. Komitent oświadcza, że jest jedynym właścicielem dzieła i że nie jest ono obciążone wadami prawnymi uniemożliwiającymi sprzedaż. Tym samym DA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady prawne deponowanego do sprzedaży obiektu.

4. DA wycenia dzieło (usługa bezpłatna) i jeżeli jest to konieczne, za zgodą Komitenta, zleca pracowni konserwatorskiej renowację. Jej koszty, w ustalonej wcześniej i zaakceptowanej przez Komitenta wysokości, są potrącane z należności wypłacanej po sprzedaży dzieła. Wycena dzieła polega na ustaleniu tzw. ceny gwarancyjnej, a więc minimalnej kwoty, którą Komitent otrzyma w przypadku sprzedaży obiektu na aukcji. Cena gwarancyjna nie może być zmniejszona bez zgody komitenta i ma charakter poufny.

Jeżeli obiekt nie zostanie sprzedany na aukcji organizowanej przez firmę jest oferowany za cenę odpowiadającą dolnej granicy estymacji plus 20%. Należność dla komitenta odpowiada kwocie gwarancyjnej wpisanej do dokumentu komisowego. Dotyczy to także sytuacji, gdy obiekt zostanie sprzedany przez inną firmę współpracującą z Rynkiem Sztuki zarówno poprzez prowadzoną przez nią galerie jak i w systemie aukcyjnym. 

5. Komitent otrzymuje kwit sprzedaży komisowej potwierdzający zdeponowanie dzieła w DA i stanowiący podstawę wypłacenia należności po sprzedaży. W kwicie komisowym podane są ustalone przez strony kwoty gwarancyjne.

6. W przypadku sprzedaży dzieła na aukcji DA pobiera prowizję w wysokości 20% od wylicytowanej ceny (tzw. „ceny młotkowej”). Podatek VAT wliczony jest w prowizję DA. Prowizja nie może pomniejszyć ceny gwarancyjnej ustalonej z Klientem. W praktyce oznacza to, że jeżeli osiągnięta w wyniku licytacji cena młotkowa nie daje DA 20% prowizji to pobiera ją w niższej wysokości, nie naruszając ceny gwarancyjnej należnej Klientowi. Wypłata należności dokonywana jest w formie przelewu lub gotówką po upływie 20 dni od daty otrzymania pieniędzy przez DA. Podstawą wypłaty gotówkowej jest przedstawienie kwitu komisowego i dowodu osobistego Komitenta lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Rozliczenia powyżej 5.000 PLN realizowane są przelewami.

7. Jeżeli Komitent zdecyduje się wycofać dzieło ze sprzedaży we wcześniejszym niż ustalono terminie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5% ceny gwarancyjnej, nie mniej niż 200,- zł oraz zwrotu kosztów renowacji jeżeli takowa została wykonana. Wycofanie dzieła możliwe jest 3 tygodnie przed terminem aukcji i 2 tygodnie po aukcji.

8. W przypadku dzieł pozostawionych w depozycie i nieodebranych w ustalonym przez strony terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 2 PLN dziennie.

 

VI. Regulamin Uczestnictwa w Aukcjach Promocyjnych (dotyczący artystów)

1. Organizatorem Aukcji Promocyjnych (AP) jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779, www.ryneksztuki.eu, e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl.

2. Aukcje odbywają się zgodnie z regulaminem ustalonym przez Rynek Sztuki sp. z o.o. zwanym dalej Domem Aukcyjnym.

3. Celem Aukcji Promocyjnych (AP) jest sprzedaż dzieł sztuki przede wszystkim absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego z zamiarem umożliwienia artystom zaistnienia na polskim rynku sztuki.

4. Osobą koordynującą przygotowania do aukcji jest Julia Niewiarowska-Kulesza, kontakt e-mail: aukcjapromocyjna4@gmail.com.

5. Warunki uczestnictwa artystów w AP:

- ukończenie studiów I stopnia łódzkiej ASP  (nie jest wymagane posiadanie dyplomu),

- akceptacja przez artystę warunków regulaminu AP ustalonego przez Dom Aukcyjny,

6. Warunki przyjmowania dzieł od artystów na AP:
- artyści zgłaszają dowolną liczbę obiektów (obrazy, grafiki, rzeźby, fotografie i inne media) e-mailem na adres: aukcjapromocyjna4@gmail.com, spośród których Dom Aukcyjny wybiera maksymalnie 3 dzieła,

- zgłoszenie musi zawierać dane artysty: imię, nazwisko, datę urodzenia i datę ukończenia studiów, oraz dane dzieł: tytuł, położenie sygnatury (np. sygnowany prawy dół) oraz jej treść, technikę wykonania (np. olej, płótno), wymiary w centymetrach (najpierw pion, np. 50,5 x 70 cm) i dobrej jakości zdjęcie cyfrowe obiektu,

przykład opisu dzieła: Agnieszka Borkowska(ur.1978) Bez tytułu(2008) sygn.p.d. A.Borkowska    olej, płótno, 80x100.

Spośród nadesłanych ofert wybierane są dzieła przeznaczone do licytacji w czasie aukcji. Zajmuje się tym komisja złożona z historyków sztuki, powoływana przez zarząd firmy.

Wybrane dzieła są deponowane przez artystów w wyznaczonym przez Dom Aukcyjny terminie, w siedzibie firmy Rynek Sztuki sp. z o.o., ul Wschodnia 69 (Galeria ELart na parterze od strony ul. Narutowicza lub na I piętrze, wejście od ul. Wschodniej 69, z bramy), 90-266 Łódź, tel. 42 630 4779 na podstawie kwitu sprzedaży komisowej wypełnianego przez osobę reprezentującą Dom Aukcyjny.

W czasie wypełniania dokumentu umowy sprzedaży komisowej weryfikowane są dane przekazane w zgłoszeniu.

Należy pamiętać, że:

- każde dzieło musi być podpisane,

- maksymalna długość boku obrazu nie może przekraczać 120 cm,

- dzieło musi być wykonane maksymalnie 5 lat przed datą aukcji,
- na aukcje nie są przyjmowane dzieła, które były wykonywane w czasie studiów, w ramach zajęć na uczelni, prezentowane w innych domach aukcyjnych lub dzieła uszkodzone oraz nie gotowe do sprzedaży (np. z mokrymi farbami),

- podczas deponowania dzieł w Domu Aukcyjnym artysta musi wypełnić dokument księgowy (gotowy formularz) i podać numer konta bankowego, na które będą przekazane pieniądze ze sprzedaży dzieł,
- niezbędny jest dowód osobisty
- osoby wysyłające dzieła przeznaczone na aukcje pocztą lub kurierami muszą je bezpiecznie zapakować i wysłać na własny koszt (uszkodzone obiekty nie są przyjmowane na aukcję)

- dzieła dostarczone po wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęte na aukcję

- Dom Aukcyjny, przyjmując obiekt do sprzedaży, zakłada, że został on stworzony przez artystę z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.

7. Ustalanie ceny wywoławczej dzieła na AP:

- dzieła wyceniane są wg techniki wykonania i wielkości,

- cena wywoławcza dzieła nie może być określona poniżej kosztów wytworzenia, liczonych jako suma cen zużytych materiałów,

- ceny wywoławcze grafik wynoszą od 100 do 500 PLN,
- ceny wywoławcze obrazów wynoszą od 400 do 700 PLN,
- ceny wywoławcze rzeźb ustalane są na podstawie kosztów zużytych materiałów,
- ceny wywoławcze fotografii wynoszą od 100 do 500 PLN.

8. Rozliczanie sprzedanych na AP dzieł:

- rozliczenie sprzedanych dzieł jest przeprowadzane przez dział księgowy firmy Rynek Sztuki sp. z o.o.,

- artysta otrzymuje 80 % kwoty uzyskanej w wyniku licytacji (tzw. ceny młotkowej),

od 1 stycznia 2020 r. DA nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy; artysta podpisując umowę komisową zobowiązuje się do samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym,

- wypłata następuje po wykupieniu dzieła przez klienta, tj. po wpłaceniu należności na konto firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. i upłynięciu 20 dni - należność jest przekazywana artyście przelewem na podane przez niego konto bankowe.

9. Niesprzedane dzieła należy odebrać w terminie 14 dni od dnia aukcji. Obiekty nie odebrane w tym terminie będą magazynowane na koszt autora dzieła. Opłata wynosi 2 zł za dobę od obiektu. Koszty ewentualnej wysyłki pocztą lub kurierem ponosi artysta.

10. Nie stosowanie się do regulaminu aukcji (szczególnie dotyczy to terminu zgłoszeń oraz dostarczenia prac) jest równoznaczne z nieprzyjęciem dzieła na aukcję.

11. Sprawy dodatkowe:

- przed aukcją przygotowywany jest dla klientów Informator Aukcyjny, w którym zamieszczone są opisy wszystkich dzieł wystawionych na aukcję,

- oferta aukcyjna (opisy i zdjęcia) jest publikowana na stronach www.ryneksztuki.eu, www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl,

- łódzkie media otrzymują przed aukcją komunikat prasowy informujący o AP,

- wyniki aukcji są przekazywane do pism branżowych, firm monitorujących rynek aukcyjny: artprice.com i artinfo.pl oraz do mediów łódzkich i zainteresowanych portali o tematyce kulturalnej,

- Rynek Sztuki sp. z o.o. pobiera od kupujących 20% opłatę aukcyjną, doliczaną do tzw. ceny młotkowej

- płatności za dzieła mogą być dokonane gotówką, przelewem i kartami płatniczymi,

- na życzenie firma wystawia nabywcom dzieł faktury VAT-Marża i dokument określany jako Potwierdzenie Nabycia 

- w obrębie aglomeracji łódzkiej można zamówić dostarczenie zakupionych dzieł pod wskazany adres, usługa jest gratis; 

12. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zwracać się telefonicznie: 42 630 4779 lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl

 

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Rynku Sztuki.

 

1. W celu dokonania zakupu w sklepie (www.ryneksztuki.eu lub bezpośrednio www.sklep.ryneksztuki.eu) należy wybrać z oferty bieżącej poszukiwany obiekt i kliknąć na jego zdjęcie, a następnie krok po kroku podążać za wskazaniami ukazującymi się na monitorze (strzałki: Do Koszyka, Zamów, Kontynuuj ...).

2. Zakup jest możliwy tylko po zalogowaniu się.

3. Wszystkie ceny są podane w PLN.

4. Zakupiony obiekt wysyłamy pocztą kurierską natychmiast po wpłynięciu należności na konto firmy lub innym terminie ustalonym z Kupującym. Możliwy jest również osobisty odbiór w siedzibie firmy.
W przypadku obiektów pozagabarytowych (dla większości firm kurierskich w sytuacji kiedy jeden bok jest dłuższy niż 120 cm) i/lub delikatnych, łatwych do uszkodzenia, których nie można wysłać przesyłką kurierską, Nabywca odbiera je organizując transport we własnym zakresie. Jego warunki należy uzgodnić z przedstawicielem firmy.

5. Płatności za zakupione obiekty mogą być dokonywane przelewem lub on-line, zgodnie z instrukcją podawaną na stronie www.

6. Obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi. Opłata za pakowanie i wysyłkę w przypadku obiektów o wartości poniżej 4000 PLN wynosi 50 PLN. Przy zakupach powyżej 4000 PLN wysyłka w obrębie Rzeczpospolitej, poprzez firmy współpracujące z DA odbywa się na jego koszt. W przypadku ekspedycji poza granice Polski jej koszty ponosi kupujący.

7. Do przesyłki dołączany jest paragon z kasy fiskalnej będący potwierdzeniem dokonania zakupu. Jeżeli Kupujący życzy sobie fakturę VAT-Marża proszony jest o poinformowanie o tym w momencie dokonywania zakupu i podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwa firmy, adres i NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych). Po wysłaniu przesyłki faktury VAT-Marża nie są wystawiane.

8. Na życzenie klienta do każdego zakupionego dzieła sztuki autora nieżyjącego wystawiany jest atest potwierdzający autentyczność (należy zwrócić się o niego w momencie dokonywania zakupu, przed wysłaniem towaru). Firma, zarówno w przypadku sprzedaży aukcyjnych jak i przez galerie, udziela 5 letniej gwarancji na zgodność obiektu z opisem w ofercie.

9. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Zakupiony towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź. Po tym terminie zwrot towaru możliwy jest tylko w przypadku wykazania jego niezgodności z opisem w ofercie, na zasadach rękojmi, jak w Ustawie o prawach konsumenta (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827). Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od zwrotu obiektu.

10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne zakupionych obiektów.

12. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 42 630 4779 lub e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl.

 

Łódź, 7.03.2024 r.

Poprzednie Home Następne

© RYNEK SZTUKI Sp. z o.o.
Wschodnia 69, 90-266 Łódź, Polska
tel.: (0048) 42 630 4779
kom.: (0048) 509 922 593
e-mail: galeria@ryneksztuki.lodz.pl


Regulamin domu aukcyjnego
Regulamin sklepu
Polityka prywatności (RODO)

Śledź nas: